Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Issue No3 (March)

PHILOSOPHY & SOCIOLOGY

V.N. Zhukov
Pages: 9..13
DOI: 10.20339/AM.03-24.009
80,00 ₽
Aleksandr A. Yurganov, Olesya V. Svistun, Yulia V. Pidshmorga
Pages: 28..38
DOI: 10.20339/AM.03-24.028
1
80,00 ₽
V.N. Turkova
Pages: 39..41
DOI: 10.20339/AM.03-24.039
80,00 ₽

THEORY & PRACTICE OF EDUCATION

G.G. Salikhova, A.R. Salikhov, S.G. Kanareikina
Pages: 58..61
DOI: 10.20339/AM.03-24.058
80,00 ₽

COGNITIVE SCIENCE (COGNITIVE PEDAGOGY)

N.S. Chernyakova
Pages: 62..66
DOI: 10.20339/AM.03-24.062
1
80,00 ₽
A.I. Artyukhov, E.V. Eliseeva, S.V. Chispiyakov, M.M. Sorokina, E.V. Tasoeva
Pages: 67..74
DOI: 10.20339/AM.03-24.067
1
80,00 ₽

SOCIETY. SCIENCE. EDUCATION

N.V. Popkova
Pages: 87..91
DOI: 10.20339/AM.03-24.087
80,00 ₽

HERITAGE AND MODERNITY

B.L. Belyakov, V.P. Berkut, N.I. Semizorov, A.N. Tarasenko
Pages: 92..100
DOI: 10.20339/AM.03-24.092
80,00 ₽
Sh.Yu. Allaberganov
Pages: 101..108
DOI: 10.20339/AM.03-24.101
80,00 ₽