Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Issue No11 (November)

S.V. Ryazantsev
Pages: 5..6
DOI: 10.20339/AM.11-20.005
553

SOCIETY & EDUCATION

P.I. Ananchenkova, N.M. Novikova
Pages: 7..11
DOI: 10.20339/AM.11-20.007
80,00 ₽
E.E. Pismennaya, S.V. Ryazantsev, Luong Dinh Hai , G.N. Ochirova
Pages: 20..28
DOI: 10.20339/AM.11-20.020
80,00 ₽

DEMOGRAPHY PROBLEMS IN YOUTH MIDST

S.G. Ivchenkov, M.S. Ivchenkova
Pages: 36..44
DOI: 10.20339/AM.11-20.036
3
80,00 ₽
T.K. Rostovskaya, O.V. Kuchmaeva, V.N. Arkhangelsky
Pages: 45..53
DOI: 10.20339/AM.11-20.045
80,00 ₽

ETHNO-POLICY

E.A. Kublitskaya
Pages: 54..59
DOI: 10.20339/AM.11-20.054
80,00 ₽
T.K. Rostovskaya, A.S. Lukyanets, N.S. Ryazantsev
Pages: 78..83
DOI: 10.20339/AM.11-20.078
80,00 ₽

SOCIAL ECONOMIC POLICY

V.A. Gnevasheva
Pages: 84..91
DOI: 10.20339/AM.11-20.084
2
80,00 ₽
V.K. Levashov, I.S. Shushpanova, A.V. Anishchenko
Pages: 92..102
DOI: 10.20339/AM.11-20.092
1
80,00 ₽
V.A. Bezverbny, N.Yu. Mikryukov
Pages: 103..108
DOI: 10.20339/AM.11-20.103
80,00 ₽
N.N. Sotnikova , K.I. Kostyukov, T.A. Svechinskaya
Pages: 109..116
DOI: 10.20339/AM.11-20.109
80,00 ₽