Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Issue No5 (May)

EDUCATION: PERSPECTIVES AND ASPECTS

Vladimir M. Filippov, Y.N. Ebzeeva
Pages: 8..15
DOI: 10.20339/AM.05-23.008
120

PHILOSOPHY & SOCIOLOGY

S.V. Kostyukevich
Pages: 16..28
DOI: 10.20339/AM.05-23.016
97
Aleksandr A. Yurganov, Olesya V. Svistun, Irina S. Fomopulo
Pages: 29..34
DOI: 10.20339/AM.05-23.029
80,00 ₽
Y.N. Ebzeeva, Luiza N. Gishkaeva
Pages: 35..42
DOI: 10.20339/AM.05-23.035
80,00 ₽
N.V. Popkova
Pages: 43..47
DOI: 10.20339/AM.05-23.043
80,00 ₽

THEORY & PRACTICE OF EDUCATION

N.V. Maklakova, I.A. Maklakov
Pages: 48..55
DOI: 10.20339/AM.05-23.048
80,00 ₽
Olga V. Andryushkova, Natalia L. Abramycheva, Anastasia I. Adaykina
Pages: 56..61
DOI: 10.20339/AM.05-23.056
80,00 ₽
Natalya G. Barinova, Natalia V. Gubareva
Pages: 62..65
DOI: 10.20339/AM.05-23.062
80,00 ₽
Larisa Ya. Aminova, Fatyma M. Gafarova, Z.Z. Ilyasova
Pages: 66..69
DOI: 10.20339/AM.05-23.066
80,00 ₽
P.A. Gorokhov, Yulia V. Puzienko, Alexander P. Kovalenko
Pages: 70..76
DOI: 10.20339/AM.05-23.070
80,00 ₽

COGNITIVE SCIENCE

A.V. Kupavtsev
Pages: 77..82
DOI: 10.20339/AM.05-23.077
1
80,00 ₽
A.V. Marasanov
Pages: 83..89
DOI: 10.20339/AM.05-23.083
80,00 ₽

ECONOMY & MANAGEMENT IN SOCIAL SYSTEMS

V.P. Solovyov, T.A. Pereskokova
Pages: 90..99
DOI: 10.20339/AM.05-23.090
80
Yuriy G. Bychenko, E.A. Zinovieva
Pages: 100..104
DOI: 10.20339/AM.05-23.100
80,00 ₽

SOCIETY. SCIENCE. EDUCATION

M.S. Kozyrev
Pages: 105..110
DOI: 10.20339/AM.05-23.105
80,00 ₽
Alexander N. Gostev, Konstantin P. Botvinyev, Alexander A. Belyshev, Polina D. Selskaya, Albina A. Nazimkina
Pages: 111..118
DOI: 10.20339/AM.05-23.111
80,00 ₽