Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Gifted children: key to success of system and teamwork

T.O. Vdovina, S.A. Karasev
80,00 ₽

 

https://doi.org/10.20339/AM.06-17.118

 

T.O. Vdovina is Cand.Sci. (Pedagogy), doc., vice-rector e-mail: od@soiro.ru; and S.A. Karasev is Cand.Sci (Pedagogy), doc. e-mail: karasevs13@gmail.com

at Saratov Regional Institute of Development of Education

 

Considered are problems of formation of the  system of work with gifted students, and also preparation for all-Russia subject Olympiads of schoolchildren. Described are experience of Saratov region in working with talented schoolchildren. Presented concrete experience of Saratov State University n.a. N.G. Chernyshevsky, taking active participation in development of intellectual abilities of schoolchildren takes.

Key words: giftedness, subject Olympiads of Schoolchildren.

 

References & Internet Resource

 

  1. Analiticheskaya spravka “Sovershenstvovanie sistemy obshchego obrazovaniya v Saratovskoy oblasti”. [URL]: http://soiro.ru/sites/default/files/prezentaciya_k_analiticheskoy_spravke_dokladu.pdf (дата доступа/ access date 27.04.2017).
  2. Gosudarstvennaya programma Saratovskoy oblasti “Razvitie obrazovaniya v Saratovskoy oblasti do 2020 goda».  [URL]: http://docs.cntd.ru/document/467701349 (дата доступа / access date 27.04.2017).
  3. Il'in, E.P. Psikhologiya tvorchestva, kreativnosti, odarennosti. St. Petersburg: Piter, 2012, 434 p.
  4. Kontseptsiya obshchenatsional'noy sistemy vyyavleniya i razvitiya molodykh talantov. [URL]: http://www.kremlin.ru/events/president/news/14907 (дата доступа / access date 02.05.2017).
  5. Makeeva, A. Olimpiada-83. Kommersant", 2016, no. 193, p. 5.
  6. URL: http://mel.fm/2016/11/29/bunimovich (дата доступа / access date 27.04.2017).
  7. URL: http://info.olimpiada.ru/article/583 (дата доступа / access date 27.04.2017).
  8. URL: http://info.olimpiada.ru/news/8124 (дата доступа / access date 27.04.2017).