Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Professional socialization and professionalization in higher school pedagogy

S.G. Razuvaev
80,00 ₽

?

Stanislav G. Razuvaev
Candidate of pedagogical sciences, an associate professor,
the Prorector for Integrated Educational Systems
Federal State Budgetary Higher Vocational Education Institution
“Penza State Technological Academy”
E-mail: sts@pgta.ru
 
Having analyzed some research works, the author defines the terms of “professional socialization” and “professionalization”, moving for them his own interpretations. Some peculiarities of higher school students’ socialization are described.
Key words: socialization, professional socialization, professionalization, higher school.
 
 
 
References:
 
1.                  Dehvid D., Dzh. Dzheri. Boljshoyj tolkovihyj sociologicheskiyj slovarj, M.: AST, Veche, 2001. – T.2. - 528s.
2.                  Markova A.K. Psikhologiya professionalizma. – M., 1996. - 308 s.
3.                  Obthaya i professionaljnaya pedagogika: Uchebnoe posobie / Pod red. V.D. Simonenko, M.V. Retivihkh. - Bryansk: Izd-vo BGU, 2003. - Kn.1. - 174 s.
4.                  Povarenkov Yu.P. Psikhologicheskoe soderzhanie professionaljnogo stanovleniya cheloveka. – M.: URAO, 2002. – 160 s.
5.                  Kagitina I.V. Professionaljnaya socializaciya studentov medicinskikh vuzov: dis. ... kand. sociol. nauk. – Volgograd, 2008. - 170 c.
6.                  Probst L.Eh. Professionaljnaya socializaciya shkoljnoyj molodezhi v sovremennoyj Rossii: dis. ... d-ra sociol. nauk. - Ekaterinburg, 2004. - 354 c.
7.                  Mashin V.A. Professionalizaciya lichnosti v zrelom vozraste (na materiale deyateljnosti operatorov AEhS): dis. … kand. psikhol. nauk. - M., 1991. - 178 s.
8.                  Psikhologicheskiyj slovarj. URL: http://psihotesti.ru/gloss/tag/ [Data obratheniya 11.11.2011].