Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Problems of improving quality of training a bachelor of management by installation of information technologies in educational process

Е.Ю. Бобкова, О.В. Ключникова
80,00 ₽

 

Elena Yu. Bobkova
PhD, Associate Professor
Samara Institute (Branch) of Russian State University of Trade and Economics
E-mai: vica3@yandex.ru  
 
 
Klyuchnikova Oksana Vitalievna
senior Lecturer
Samara Branch of the state educational budget uchre-assertion of higher education of Moscow "Moscow City Pedagogical University"
 
The paper presents results of pedagogical experiment of incorporation in educational process of information elements’ systems, widely available on the market of Samara region in order to create in a bachelor professionally significant competences.
Key words: professional competence, specialists of new generation, information computer technologies.
 
References:
 
1. Vishniakova-Vishnevetckaia I.P. Kachestvo obrazovaniia v usloviiakh modernizatcii rossiiskogo obshchestva. - Sankt-Peterburg: SPbIGO 2011, 238 s.
2. Pugach V.N. Kachestvo obrazovaniia: priglashenie k razmyshleniiu: monografiia / V. N. Pugach, K. A. Kirsanov, N. K. Alimova. – M.: Dashkov i K°, 2011. - 312 s.