Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Role of intellectual capital in formation process of civilized economic relations in Russia

O.V. Nifaeva
80,00 Р

Nifaeva Olga Vladimirovna

Candidate of science in economics,

assistant professor of chair ‘‘Economics and management’’

Bryansk State Technical University

E-mail: olganifaeva@yandex.ru

 

 

Role of intellectual capital components, i.e. education, intellect and professional-ism, in the process of formation of civilized economic relations in Russia is analyzed. Some recommendations are done as to the state social and economic policy in order to form a civilized economic subject on the basis of raising of it’s intellectual capital.

Key words: education, intellect, professionalism, intellectual capital, civilized economic relations, social advertising.

 

References

1. Delyagin, M.G. Drayv chelovechestva. Globalizatsiya i mirovoy krizis. — М.: Veche, 2008. — 528 p.

2. Kapelyushnikov, R. Skolko stoit chelovecheskiy kapital Rossii? // Voprosy ekonomiki. — 2013. — No. 2. — P. 24—45.

3. Kungurtseva, G.F. Intellektualnyi potentsial kak bazovyi resurs razvitiya sistemy upravleniya sovremennym obtschestvom: Abstr. diss. … dok. sotsiolog. nauk. — Ufa, 2012. — 48 p.

4. Маrx, К. Каpital. Кritika politicheskoy ekonomii. — Vol. I. — М.: Politizdat, 1969. — 908 p.

5. Маu, V. Chelovecheskiy kapital: vyzovy dlya Rossii // Voprosy ekonomiki. — 2012. — No. 7. — P. 114—132.

6. Nechushkin, А.Yu. Gruppovoy egoizm v rossiyskom obtschestve: sotsiologicheskiy analiz: Abstr. diss. … dok. sotsiolog. nauk. — Rostov / D., 2007. — 46 p.

7. Nifaeva, О.V. Formirovanie tsivilizovannogo sotsialno-ekonomicheskogo portreta molodogo pokoleniya Rossii v ramkakh gosudar-stvennoi sistemy sotsialnoy reklamy // Finansovaya zhizn. — 2013. — No. 2. — P. 88—91.

8. Nifaeva, О.V. Sistema sotsialnoy reklamy v Rossiyskoy Federatsii: mekhanizmy i napravleniya razvitiya. — Bryansk: BGTU, 2012. — 196 p.

9. Popov, G. О tsivilizatsii ХХI veka // Voprosy ekonomiki. — 2013. — No. 2. — P. 94—107.

10. Fedorenko, N.P. Gumanisticheskaya ekonomika. — М.: Ekonomika, 2006. — 188 p.

11. Helliwell, J. Education and Social Capital // Eastern Economic Jour-nal. — 2007. — Vol. 33. — No. 1. — Р. 1-19.