Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Scientific research culture of future teacher in music as personal phenomena in pedagogical dimension

V.V. Tusheva
80,00 Р

 

Tusheva Viktoriya Vladimir

candidate of pedagogical sciences, associate professor

Kharkov national pedagogical university of the name G. S. Skovorody,

E-mail: Tusheva70@mail.ru

 Analyzed are theoretical aspects of formation of scientific research culture of future teacher in music as personal phenomena. Elaborated are essence indications of such from positions of activity, personal and axiological approaches.

Key words: scientific research culture of future teacher in music, artistic image, art, spiritual values, art and aesthetic process, musical pedagogic values, integrity in musical pedagogic research.

 References

1.Abdullin, E.B. Teoriya muzyikalnogo obrazovaniya. — M.: Akademiya, 2004.

2. Archazhnikova, L.G. Professiya — uchitel muzyiki: Kniga dlya uchitelya. — M.: Prosveschenie, 1984.

3. Bakhtin, M.M. Estetika slovesnogo tvorchestva. — M.: Iskusstvo, 1979.

4. Iskusstvo v sisteme kultur. — Leningrad: Nauka, 1970.

5. Rudnitskaya, O.P. Pedagogika: zagalna ta mistetska: Navchalniy posibnik. — Kiev, 2002.

6. Schtscherbakova, A.I. Aksiologicheskiy podhod k muzyike i muzyikalno-pedagogicheskomu obrazovaniyu // Problemyi i perspektivi pedagogicheskogo obrazovaniya v XXI veke. — M., 2000. — P. 15—25.