Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

Perfectionism, self-acceptance and satisfaction with life in the system of self-development of personality of student youth

Novgorodova Ekaterina Feodorovna, Jaremtchuk Svetlana Vladimirovna
80,00 ₽

 

Novgorodova Ekaterina Feodorovna

postgraduate at the Department of Education Psychology

The Amur State University of Humanities and Pedagogy

Training manager «2GIS- Kaliningrad»

E-mail: talash_ka@mail.ru

Jaremtchuk Svetlana Vladimirovna

PhD in Psychology, Associate Professor at the Department of Education Psychology

The Amur State University of Humanities and Pedagogy

E-mail: svj@rambler.ru 

Presented are results of research in studying of the system of self-development of modern youth. Examined are such aspects as satisfaction with life, self-acceptance and self-perfection. The project contains empirical verification of optimal model of regulation of self-development on the material of an analysis of information as to students of higher education.

Key words: perfectionism, self-acceptance, satisfaction with life, self-development, personality, youth. 

References

1.         Zhelezovskaya, G.I. Tvorcheskoe samorazvitie lichnosti v kontekste lichnostno-orientirovannoj paradigmy obrazovanija // Alma mater (Vestnik vysshei shkoly). — 2014. — No. 3. — P. 40—44.

2.         Kolyshko, A.M. Psihologiya samootnosheniya. — Grodno: GrGU, 2004.

3.         Kon, I.S. Psihologiya yunosheskogo vozrasta. — M.: Prosveshhenie, 1979.

4.         Maralov, V.G. Osnovy samopoznaniya i samorazvitiya. — M.: Akademiya, 2004.

5.         Yudeeva, T.Yu. Perfekcionizm kak lichnostny faktor depressivnyh i trevozhnyh rasstroystv: Abstr. diss. …kand. psihol. nauk. — M, 2007.

6.         [URL]: http//:www.es.rae.ru/ovv/207-915.

7. Yaremchuk, S.V. Subektivnoe blagopoluchie kak komponent cennostno-smyslovoi sfery lichnosti // Psihologichesky zhurnal. — 2013. — No. 5. — P. 85—95.

8.         Yaremchuk, S.V. Faktory subektivnogo blagopoluchiya lichnosti. — Saarbucken: LAP, 2012.