Alma Mater
ISSN 1026-955X
Vestnik Vysshey Shkoly (Higher School Herald)
The best way to learn all about Higher Education

=

On the institutionalization of the education system in modern society. Comparative analysis experience

N.A. Mikhalchenkova, S.N. Bolshakov
80,00 ₽

UDC 377(1/9)

DOI 10.20339/AM.11-23.057

 

Nataliia A. Mikhalchenkova, Dr. Sci. (Pedagogy) & Cand. Sci. (Economics), Head of the Laboratory for the Development of Higher Professional Education at Russian Academy of Education, e-mail: mehedova@yandex.ru

Sergei N. Bolshakov, Dr. Sci. (Pedagogy), Professor, Expert of the Laboratory for the Development of Higher Professional Education at Russian Academy of Education, e-mail: snbolshakov@mail.ru

 

The article analyzes the problems of functioning and development of the education system, the effectiveness of education in the conditions of increasing demands of society and the state, the tasks of designing a modern system of higher education. Educational organizations are an example of an institutionalized form of education that is embedded in solid socio-economic realities, determining the scope and directions of the proposed transformations and reform visions. The cultural factors characteristic of the societies of individual countries also influence, certain non-pedagogical criteria are determined that determine the prospects for the development of education on a national and international scale. The importance of civil society in the formation of priorities and directions for the development of reforms in the education system is stated, attention is focused on the continuity and evolution of education and upbringing. The necessity of research on the experience of non-state corporate universities and pedagogical theories relevant to the tasks of improving the education system is substantiated.

Keywords: education, upbringing, education system, vocational education, training.

 

Foreign literature sources

 1. Bartnicka, K., Szybiak, I. Zarys historii wychowania. Warszawa: Wyd. Żak, 2001. S. 21–39.
 2. Bezwińska-Hejnicka, T. O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości. Bydgoszcz: Wyd. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2000. S. 29–34.
 3. Bundesministerium für Bildung. Wissenschaft und Kultur. Wien: Holzhausen Druck, 2004. S. 144 [Electronic resource] stat_tb_2004_15079.pdf
 4. Hall, J.A. In Search of Civil Society. W: Civil Society. Theory, History, Comparison. 2001. P. 220.
 5. Instytucje Justyniana. Przeł. i przedmową opatrzył C. Kunderewicz. Warszawa: PWN, 1986. S. 16.
 6. Kowalewski, Z. Społeczeństwo obywatelskie w perspektywie historycznej. Warszawa: Pax, 1991.
 7. Kroński, T. Rozważania wokół Hegla. Warszawa: PWN, 1960, S. 100–133.
 8. Kumar, K. Społeczeństwo obywatelskie: rozważania na temat użyteczności historycznego terminu. W: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej. Red. J. Szacki. Kraków: Wyd. Znak, 1997. S. 296.
 9. Malec, A. Miejsce szkolnictwa niepublicznego w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim na przykładzie systemów oświatowych Polski, Austrii i Niemiec. Katowice: Uniwersytet Śląski, 2006. S. 303.
 10. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.W. Behrens: Granice wzrostu. Warszawa: PWE, 1973.
 11. Miąso, J. Historia wychowania — wiek XX. Warszawa: PWN, 1984. S. 257.
 12. Odenbach, K. Die Deutsche Arbeitschule. (Westermann). Braunschweig, 1963. S. 9–21.
 13. Ogrodziński, P. Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim. Warszawa, 2001. S. 70–72.
 14. Osiatyński, W. Odrodzenie społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza i Życie. 1996. No. 9.
 15. Pachociński, R. Zarys pedagogiki porównawczej. Warszawa: IBE, 1998. S. 5.
 16. Prucha: Pedagogika porównawcza. Redakcja naukowa B. Śliwerski. Wyd. Nauk. Warszawa: PWN, 2004. S. 2–33.
 17. Siciński, A. O idei społeczeństwa obywatelskiego. Wiedza i Życie. 1996. No. 6.
 18. Skiera, E. Reformpädagogik in Geschichte und Gegenwart. Berlin, 2004. S. 114–139.
 19. Szacki, J. Powrót idei społeczeństwa obywatelskiego. W: Ani książę, ani kupiec: obywatel. Warszawa: PWN, 2002. S. 54.

 

References in Russian

 

20.       Aristotle (384–322 BC). Politics. Moscow: AST: Astrel, 2012.

21.       Belomestnova, M.E. Experience of digital transformation of higher education in Austria: projects of universities in the field of open education. In: Management of the XXI century: economy, society and education in the conditions of new normality: Proceedings of XX Intern. Scient. and Pract. Online Conf.. St. Petersburg, 24–25 November 2021. St. Petersburg: Herzen Russian State Pedagogical University Press, 2022. P. 186–189.

22.       Wisniewska-Kin, M. Critical reflection on early education in Poland. In: Actual problems of psychology and pedagogy in the modern world: Proceedings of the II Intern. Scient. and Pract. Conf., Moscow, 23–24 April 2015. PFUR. Мoscow, 2015. P. 407–425.

23.       Vorobyeva, E.V. The system of higher education in the Republic of Belarus and the Republic of Poland at the present stage: a comparative analysis. Vesnik of Vitebsk State University of Belarus. 2010. No. 2 (56). P. 97–101.

24.       Gellner, E. Conditions of Liberty: Civil Society and its Historical Rivals. Moscow: Moscow School of Political Research Press, 2004. 239 p. (in Rus.)

25.       Grischuk, V. Theoretical and practical principles of modern reforms in the field of education in Poland and European school education. Aktualnie  voprosy humanitarnykh nauk. 2014. No. 10. P. 198–204.

26.       Lukina, E.V., Semenyuk, N.M., Semenova, D.A. [et al.] Historical analysis of the branch formation of pedagogical psychology. Voprosy istorii. 2022. No. 2-2. P. 161–166.

27.       Kibysh, A.I. Reform of higher education in Poland: a look into the future. Science and School. 2020. No. 6. P. 80–89.

28.       Kowalczuk-Walendiak, M. Cooperation in the field of higher education with the environment — analysis of regulatory documents of higher education functioning in Poland. Aktualni voprosy humanitarnykh nauki. 2014. No. 9. P. 92–98.

29.       Kruszewski, Z.P. Development of the system of non-state higher education in Poland (1989-2003): author’s thesis. ... of Dr. Sci. (Pedagogy). Yaroslavl, 2004. 30 p.

30.       Leitner, E. Market reforms in the system of higher education in Austria. Economics of Education. 2006. No. 5 (36). P. 8.

31.       Maresz, T. The system of education in modern Poland. Problems of modern education. 2011. No. 5. P. 38–45.

32.       Nesterenko, I.B. Tendencies of reforming the content of higher pedagogical education in Poland. Pedagogy and Modernity. 2014. V. 1. No. 1-1. P. 19–22.

33.       Runov, S.S. Development of Russian socio-pedagogical thought in the 20-ies of the XX century. Pedagogical Education and Science. 2011. No. 1. P. 51–57.

34.       Alexis de, Tocqueville. Democracy in America / per. from Fr. Moscow: Progress, 1992. 559 p.

35.       Fenelon, François (1651–1715). On the Education of Maidens / per. from Fr. V. Nedachin. Moscow: type. E. Lissner & Yu. Roman, 1896. XXIV. 113 p.

36.       Chernova, L.E. Bilingualism of national minorities and its impact on education and culture. Kulturologicheskiy vestnik. 2012. No. 28. P. 119–126.

37.       Shatsky S.T.: practitioner and theorist of Soviet pedagogy, creator and propagandist of the new school. L.V. Mardakhaev (ed.). Moscow: ITD “Perspektiva”, 2018. 75 p.

38.       Shiyka, O.I. Educational audit as a means of improving the quality of university education: the experience of Austria. Molodoi uchenyi. 2016. No. 4 (31). P. 591–595.